सामग्री प जा

भारोपीय भाषासमूह

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

भारोपीय भाषासमुह या फिरू हिन्द-यूरोपीय भाषा-परिवार संसार क सबसँ बड़ौ भाषा परिवार (यानी कि सम्बंधित भाषा सिनी क समूह) छेकै। हिन्द-यूरोपीय (या भारोपीय) भाषा परिवार मँ विश्व क सैंकड़ो भाषा सिनी आरो बोलि सिनी सम्मिलित छै। आधुनिक हिन्द यूरोपीय भाषा सिनी मँ सँ कुछु छै: हिन्दी भाषा, अंगिका भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेज़ी भाषा, फ्रांसिसी भाषा, जर्मन भाषा, पुर्तगाली भाषा, स्पैनिश भाषा, डच भाषा, फारसी भाषा, बांग्ला भाषा, पंजाबी भाषा, रूसी भाषा, आरिन। इ सब्भे भाषा सिनी एक्केगो मूल भाषा सँ निकललौ छै, ओकरा मूल-भारोपीय भाषासमुह क नाँव दै सकै छियै। इ संस्कृत भाषा सँ बहुत मिलतअ-जुलतअ छेलै, जेना क इ संस्कृते क आदिम रूप हुअ।