सामग्री प जा

वैदिक संस्कृत

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

वैदिक संस्कृत 2000 ईसापूर्व सँ लैक 600 ईसापूर्व तक बोलै जाबै बला एगो हिंद-आर्य भाषा छेलै। इ संस्कृत क पूर्वज भाषा छेलै अरो मूल-हिंद-ईरानी भाषासमूह क खूब निकट क सन्तान छेलै। वैदिक संस्कृत आरो अवस्ताई भाषा (प्राचीनतम ज्ञात ईरानी भाषा) एक-दोसरौ केरौ बहुत निकट छेलै। वैदिक संस्कृत भारोपीय भाषासमूहहिंद-ईरानी भाषासमूह के शाखा क सबसँ प्राचीन प्रामाणिक भाषा छेकै।

अवस्तई फ़ारसी आरो वैदिक संस्कृत क तुलना[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

19मां शताब्दी मँ अवस्ताई फ़ारसी आरो वैदिक संस्कृत दोनो प पश्चिमी विद्वानों क नजर नया-नया पड़लौ छेलै आरो इ दोनो केरौ गाढ़ौ सम्बन्ध क तथ्य हुनकौ सामना जल्दिये आबी गेलै।

मूल अवस्ताई
वैदिक संस्कृत अनुवाद
तम अमवन्तम यज़तम
सूरम दामोहु सविश्तम
मिथ़्रम यज़ाइ ज़ओथ़्राब्यो
तम आमवन्तम यजताम
शूरम धामसू शाविष्ठम
मित्राम यजाइ होत्राभ्यः

आरो

एकरो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]