रूसी भाषा

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

रूसी भाषा एगो भाषा के नाँव छेकै, हैय भाषा क राजभाषा आरो राष्ट्रीय भाषा केरौ अधिकार प्राप्त छै।

इतिहास[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

व्याकरण[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

वक्ता[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

एकरहो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

सदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]