सामग्री प जा

सोमाली भाषा

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

सोमाली एगो भाषा के नाँव छेकै, हैय भाषा क राजभाषा आरो राष्ट्रीय भाषा केरौ अधिकार प्राप्त छै।