सामग्री प जा

मालदीवियन भाषा

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

मालदीवियन एगो भाषा के नाँव छेकै, हैय भाषा क राजभाषा आरो राष्ट्रीय भाषा केरौ अधिकार प्राप्त छै।