सामग्री प जा

पश्तो

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

पश्तो एगो भाषा के नाँव छेकै, हैय भाषा क राजभाषा आरो राष्ट्रीय भाषा केरौ अधिकार प्राप्त छै।