सामग्री प जा

तुर्की भाषा

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

तुर्कीश एगो भाषा के नाँव छेकै, हैय भाषा क राजभाषा आरो राष्ट्रीय भाषा केरौ अधिकार प्राप्त छै।

इतिहास[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

व्याकरण[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

वक्ता[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

एकरहो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]