चिली स्पेनिश

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

चिली स्पेनिश स्पेनिश भाषा के बोली छेकै, हैय बोली क चिली मँ राजभाषा आरो राष्ट्रीय भाषा केरौ अधिकार प्राप्त छै।

इतिहास[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

व्याकरण[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

वक्ता[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

एकरहो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]