सामग्री प जा

अबखाज़ भाषा

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

अबखाज़ एगो भाषा के नाँव छेकै, हैय भाषा क राजभाषा आरो राष्ट्रीय भाषा केरौ अधिकार प्राप्त छै।