सामग्री प जा

अफ़ार भाषा

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

अफ़ार एगो भाषा के नाँव छेकै, हैय भाषा क राजभाषा आरो राष्ट्रीय भाषा केरौ अधिकार प्राप्त छै।