सरिसृप

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
नेविगेशन प जा खोज प जा

साँचा:Taxobox name
सरीसृप वैविध्य
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत: एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["
संघ: एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["
उपसंघ: एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["
अधःसंघ: एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["
अधिवर्ग: एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["
वर्ग: एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["

सरीसृप अधिकांशतः स्थलीय प्राणी छीकै, जेकरो शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा स ढकलो रहै छै। हेकरा म बाह्य कर्ण छिद्र नय पयलो जाय छै,। कर्णपटह बाह्य कर्ण के प्रतिनिधित्व करै छै। दुगो युग्म पाद उपस्थित होय सकै छै। हृदय सामान्यतः तीन प्रकोष्ठ के होय छै, लेकिन मगरमच्छ म चार प्रकोष्ठ के होय छै। सरीसृप असमतापी जीव होय छै। सर्प आरू छिपकली अपनो शल्क क त्वचा केंचुल के रूप म छोड़ै छै। लिंग भिन्न होय छै। निषेचन आन्तरिक होय छै। ई सब अण्डज छीकै आरू परिवर्धन प्रत्यक्ष होय छै।