मराठी भाषा

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

मराठी एगो भासा के नाँव छेकै जे भारत मँ बोललौ जाय छै। इ भासा भारतीय संविधान के आठमां अनुसूची मँ शामिल छै। इ हिन्द-आर्य भाषा परिवार सँ छै। भारतीय राज्य महाराष्ट्र मँ मुख्यतः मराठी लोग द्वारा बोललौ जाय बला भारत-आर्य भाषा छेकै। ई महाराष्ट्र केरऽ राजभाषा छेकै, आरू गोवा राज्य केरऽ अतिरिक्त राजभाषा छेकै। एकरऽ संख्या २०११ तलक ८.३ करोड़ भाषी छेलै। विश्व केरऽ सबसें जादा मूल भाषी वाला भाषा के सूची म॑ मराठी १३वां स्थान प॑ छै। भारत मँ हिन्दी आरु बंगाली के बाद मराठी के देशी भाषी के तेसरऽ स्थान प छै। ई भाषा मँ सब आधुनिक भारतीय भाषा के कुछु सबसँ पुरानऽ साहित्य छै। मराठी क प्रमुख बोली मानक मराठी आरु वर्हादी बोली छेकै।

नामोत्पत्ति[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

भासाई उत्पत्ति आरो इतिहास[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

शैली सिनी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

मानकीकरण[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बोली सिनी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

लिपि[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

शब्दावली[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

स्वरविज्ञान[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

स्वर[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

व्यंजन[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

विदेशी ध्वनियाँ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

व्याकरण[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

जनसांख्यिकी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

एकरो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]