आर्गन

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
आर्गन

आर्गन एगो रासायनिक तत्त्व छेकै जेकरऽ चिन्ह Ar आरू परमाणु संख्या 18 छै.ई आवर्त सारणी केरऽ समूह 18 म॑ छै आरू एगो कुलीन गैस छेकै। आर्गन पृथ्वी केरऽ वायुमंडल म॑ तेसरऽ सबसें अधिक प्रचुर मात्रा म॑ गैस छै, जेकरऽ मात्रा ०.९३४% (९३४० पीपीएमवी) छै । एकरऽ प्रचुरता जलवाष्प (जे औसतन लगभग ४००० पीपीएमवी होय छै, लेकिन बहुत भिन्न होय छै), कार्बन डाइऑक्साइड (४०० पीपीएमवी) स॑ २३ गुना अधिक छै, आरू नीयन (१८ पीपीएमवी) स॑ ५०० गुना स॑ भी अधिक प्रचुर मात्रा म॑ होय छै। आर्गन पृथ्वी केरऽ पपड़ी म॑ सबसें अधिक प्रचुर मात्रा म॑ पाबै वाला कुलीन गैस छै, जेकरा म॑ पपड़ी केरऽ 0.00015% हिस्सा शामिल छै।


एकरो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]


समूह → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
↓ आवर्त
1 1
H

2
He
2 3
Li
4
Be

5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg

13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
*
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
**
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Uut
114
Uuq
115
Uup
116
Uuh
117
Uus
118
Uuo

* लैन्थनाइड 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** ऐक्टिनाइड 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr