सरल अंग्रेज़ी

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

सरल अंग्रेज़ी (en:Simple English) अंग्रेज़ी भाषा के सरलीकृत रूप छीकै। ई भी रोमन लिपि म लिखलो जाय छै। लेकिन हेकरा म कठिन शब्द नय होय छै -- वोलचाल के शब्द ज़्यादा होय छै। ई ख़ास तौर प बच्चा आरू आधा-पढ़लो-लिखलो लोग के लेली बनयलो गेलो छै। हेऐ स्पेलिंग अंग्रेज़ी के सामान्य स्पेलिंग ही होय छै।