भूगोल

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
नेविगेशन प जा खोज प जा

भूगोल एगॊ शास्त्र छेकै,जेकरा मॆ पृथ्वी आरू एकरॊ जलवायु केरॊ अध्ययन करलॊ जाय छै.