पेचिश

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
नेविगेशन प जा खोज प जा

| main

| = | talk = | user = | wikipedia = | file | image = | mediawiki = | template = | help = | category = | portal = | book = | other | #default =

}} पेचिश (Dysentery) या प्रवाहिका, पाचन तंत्र के रोग छीकै जेकरो गम्भीर अतिसार (डायरिया) के शिकायत होय छै आरू मलरक्त आरू श्लेष्मा (mucus) आबै छै। यदि हेकरो चिकित्सा नय करलो जाय त ई जानलेवा भी होय सकैय छः।