तत्त्वमीमांसा

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

तत्त्वमीमांसा (Metaphysics), दर्शन केरऽ वू शाखा छेकै जे कोनो ज्ञान केरऽ शाखा केरऽ वास्तविकता (reality) केरऽ अध्ययन करै छै. परम्परागत रूप सं॑ एकरऽ दू ठो शाखा छै - ब्रह्माण्ड विद्या (Cosmology) आरू सत्तामीमांसा या आन्टोलॉजी (ontology).

तत्वमीमांसा मं॑ प्रमुख प्रश्न इ छै-

  1. ज्ञान केरऽ अतिरिक्त ज्ञाता आरू ज्ञेय केरऽ भी अस्तित्व छै या नै?
  1. अंतिम सत्ता केरऽ स्वरूप की छै? वू एक प्रकार के छै, या एक सं॑ अधिक प्रकार के?

इ भी देखऽ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]