सामग्री प जा

चूना

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
चूना पत्थर के खादान

चूना (Lime) कैल्सियमयुक्त ऐगो अकार्बनिक पदार्थ छीकै जेकरा म कार्बोनेट, आक्साइड, आरू हाइड्राक्साइड प्रमुख छै। किन्तु सही तौर प ( Strictly speaking) कैल्सियम आक्साइड या कैल्सियम हाइड्राक्साइड क ही चूना मानै छै। चूना ऐगो खनिज भी छीकै।

गृहनिर्माण म जोड़ाई के लेली प्रयुक्त होयवाली वस्तु म चूना, सबसे प्राचीन पदार्थ छीकै, किंतु अबै हेकरो स्थान पोर्टलैंड सीमेंट न ले लेलकै।

चूने कू निम्नलिखित दुगो प्रमुख भाग म विभक्त करलो गेलो छै:

  • १. साधारण चूना या केवल चूना,
  • २. जल चूना (Hydrauliclime)।