क्षुद्रग्रह

विकिपीडिया केरौ बारे मँ
इरोस - PIA02923 क्षुद्रग्रह (रंगीन)

क्षुद्रग्रह भीतरी सौरमंडल केरऽ एगो छोटऽ ग्रह छेकै। क्षुद्रग्रह केरऽ आकार आरू ग्रह केरौ आकार म॑ ढेरी अंतर छै, इ १ मीटर केरऽ चट्टान स॑ ल॑ क॑ लगभग १००० किमी व्यास केरऽ बौना ग्रह तक होय छै; ई चट्टानी, धातु या बर्फीला पिंड छेकै जेकरा म॑ कोय्यो वायुमंडल नै छै। लगभग दस लाख ज्ञात क्षुद्रग्रह मँ सँ सबसँ बेसी संख्या मंगल आरू बृहस्पति केरऽ कक्षा के बीच, सूर्य स॑ लगभग २ स॑ ४ एयू दूर, मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी म॑ स्थित छै। क्षुद्रग्रह केरऽ वर्गीकरण सामान्यतः तीन प्रकार के होय छै: सी-प्रकार, एम-प्रकार, आरू एस-प्रकार। ई सब के नामकरण करलऽ गेलऽ छेलै आरू सामान्यतः क्रमशः कार्बनयुक्त, धातु आरू सिलिकायुक्त संरचना के साथ पहचानलऽ जाय छै। क्षुद्रग्रह क आकार मँ बेसी अंतर होय छै; सब सँ बड़ौ सेरेस क्षुद्रग्रह लगभग १,००० किमी (६०० मील) के पार छै आरु बौना ग्रह क योग्यता प्राप्त करै छै। सब्भे क्षुद्रग्रह केरऽ कुल द्रव्यमान पृथ्वी केरऽ चंद्रमा केरऽ मात्र ३% छै। मुख्य पट्टी केरऽ अधिकांश क्षुद्रग्रह कुछ अण्डाकार, स्थिर कक्षा के पालन करै छै, जे पृथ्वी केरऽ समान दिशा म॑ घूमै छै आरू सूर्य केरऽ सौंसे परिपथ क पूर्ण करै म॑ तीन स॑ छौ साल लगै छै।

एकरहो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]