कुरुफ़

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

कुरुफ़ (पोलिश: साँचा:ऑडियो, अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि: ['kuruf]) एगो गाँव छेकै जे दक्षिणपूर्वी पोलैंड म॑ पुवावी आरू लुबलिन केरऽ बीच म॑, कुरुफ़का नदी लगाँ बसलऽ छै. इ गाँव एगो लुबलिन प्रान्त म॑ अलग नगरपालिका केरऽ राजधानी छेकै, जहाँ 2782 लोग रहै छै. (2006 ई. केरऽ जनसंख्या केरऽ अनुसार)।