सामग्री प जा

ओजोन परत

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

ओजोन वायुमंडल मँ पैलौ जाय वाला एगो अणु छेकै । एक ठो ओजोन अणु तीन ऑक्सीजन परमाणुओ सँ मिली क बनै छै । ओजोन केरो रासायनिक सूत्र O3 होय छै ।