सामग्री प जा

इंटरनेट उद्यमियो के सूची

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

एगो इंटरनेट उद्यमी एगो इंटरनेट आधारित व्यवसाय केरो मालिक, संस्थापक या प्रबंधक होय छै। ई सूची मँ इंटरनेट कंपनी के संस्थापक आरू वू लोग शामिल छै जेकरा हुनको सामान्य व्यवसाय या लेखा कौशल लेली कंपनियो मँ लानलो गेलो छै, जेना कि कुछ सीईओ उद्यमियो द्वारा शुरू करलो गेलो कंपनियो द्वारा काम प रखलो गेलो छै।