सामग्री प जा

अवसादन

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

अवसादन या सेडिमेन्टेशन (या तलछटीकरण) कोय तरल (द्रव या गैस) मँ उपस्थित कण क जमीन प आबी क बैठी जाना छेकै।