अम्ल

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

अम्ल एगो रासायनिक यौगिक छेकै जे पानी मँ घुलला प॑ हाइड्रोजन आयन (H+) दै छै। एकरऽ पीएच मान 7.0 स॑ कम छै। जोहानस निकोलस ब्रन्स्टेड आरू मार्टिन लॉरी द्वारा देलऽ गेलऽ आधुनिक परिभाषा के अनुसार एसिड एगो रासायनिक यौगिक छेकै जे एक प्रतिकर्षक यौगिक (बेस) क॑ हाइड्रोजन आयन (H+) प्रदान करै छै। जेना एसिटिक एसिड (सिरका मँ) आरो सल्फ्यूरिक एसिड (बैटरी मँ)। अम्ल, ठोस, तरल या गैस, कोनो भौतिक अवस्था मँ पैलौ जाय सकै छै।