अखबार

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

अखबार या समाचारपत्र ताजातरीन घटना केरॊ संग्रह छेकै. एकरौ माध्यम सँ देस विदेस केरौ समाचार पढैल सकै छौ।

एगो बूढ़ौ आदमी भोरे-भोर अखबार पढ़ी रहलौ छै

एकरो देखौ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

बाहरी कड़ी[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]

संदर्भ[संपादन | स्रोत सम्पादित करौ]