अंध महासागर

विकिपीडिया केरौ बारे मँ

अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर यूरोप आ अफ्रीका महाद्वीप के नव दुनिया के महाद्वीप स अलग करै वाला विशाल जल निकाय के नाम छेकै. क्षेत्रफल आरो विस्तार क दृष्टि सँ ई विश्वक दोसरौ सभ सँ बड़ौ महासागर छेकै, जे पृथ्वी क क्षेत्रफलक १/५ भाग के कवर करै छै। ई महासागर केरऽ नाम यूनानी संस्कृति स॑ बनलऽ छै, जेकरा म॑ एकरा नक्शा केरऽ समुद्र भी कहलऽ जाय छै [6] ई महासागर केरऽ आकार लगभग अंग्रेजी अक्षर ८ के समान छै ।